logo swarzedzLOGO LAUREATA ORŁY ROZRYWKI 1 logo RATPP wariant2bip2

Regulamin lodowiska SCSiR

 1. Lodowisko jest obiektem Miasta i Gminy Swarzędz, zarządzanym przez Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji, zwanym dalej "Zarządcą" i położone jest w Swarzędzu przy ul. Kosynierów 1.
 2. Lodowisko jest czynne codziennie w godzinach od 8:00 do 21:30 wg harmonogramu ustalonego przez Zarządcę.
 3. Do korzystania z lodowiska uprawnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu, który należy zachować do kontroli.
 4. Bilety ulgowe przysługują: - dzieciom, młodzieży szkolnej i studentom do 25 roku życia po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej, - osobom od 60 roku życia po okazaniu dokumentu tożsamości, - inwalidom po okazaniu ważnej legitymacji rencisty lub zaświadczenia o niepełnosprawności.
 5. Ulgowa opłata dla grup zorganizowanych stosowana jest dla grup liczących nie mniej niż 10 osób, znajdujących się pod opieką pełnoletniej osoby uprawnionej, po przedstawieniu listy uczestników potwierdzonej pieczęcią i podpisem organizatora.
 6. Dla użytkowników lodowiska funkcjonuje bezpłatna szatnia. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatni zarządca lodowiska nie ponosi odpowiedzialności.
 7. W godzinach otwarcia lodowiska przewiduje się przerwy techniczne na czyszczenie lodu zgodnie z harmonogramem określonym w pkt. 2. O możliwości wejście na taflę lodowiska oznajmia pracownik obsługi lodowiska.
 8. Zabrania się wchodzenia na taflę lodowiska w czasie pracy maszyny czyszczącej lód.
 9. Na tafli lodowiska może przebywać jednocześnie do 110 osób.
 10. Osobom korzystającym z lodowiska, szczególnie dzieciom, zaleca się jazdę w ochronnych kaskach i rękawiczkach.
 11. Na taflę lodowiska można wchodzić i wychodzić wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.
 12. Na tafli lodowiska mogą przebywać tylko osoby na łyżwach. Zabrania się używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów i krążków hokejowych.
 13. Dzieci do lat 10 mogą korzystać z lodowiska wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 14. Korzystający z lodowiska zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, która winna odbywać się w jednym kierunku określonym przez pracownika lodowiska.
 15. Osoby przebywające na lodowisku obowiązane są do kulturalnego zachowania się oraz nie zaśmiecania terenu obiektu.
 16. Zakazuje się wnoszenia i spożywania napojów i jedzenia na tafli lodowiska.
 17. Zabrania się siadania na bandach lodowiska.
 18. Poruszanie się na łyżwach poza taflą lodowiska, jest możliwe tylko w wyznaczonej strefie (gumowe podłoże).
 19. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, zakaz palenia papierosów oraz używania środków odurzających.
 20. Użytkownik lodowiska zobowiązany jest zapłacić karę za zgubienie lub zniszczenie: - numerka od szatni - 20 zł, - łyżew - 200 zł.
 21. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń wynikających z regulaminu oraz wykonywania poleceń służb porządkowych lodowiska.
 22. Osoby łamiące zasady regulaminu będą proszone o opuszczenie lodowiska.

Regulamin wypożyczalni łyżew lodowiska SCSiR

1.      Wypożyczalnia łyżew jest czynna codziennie w godzinach od 7:45 do 22:00.
2.      Wypożyczenia łyżew dokonuje się pod zastaw ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem (np. dowód osobisty, legitymacja szkolna).
3.      Nie honoruje się dokumentów rodziców, członków rodziny lub znajomych, jeżeli nie są oni obecni przy wypożyczeniu.
4.      Łyżwy wypożycza się według cennika na czas 1 sesji, tj. 1,5 godziny.
5.      W przypadku nieoddania łyżew po zakończeniu czasu ich wypożyczenia pobierana będzie opłata jak za wypożyczenie na okres kolejnej 1 sesji.
6.      Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność finansową za kradzież, zagubienie lub uszkodzenie łyżew.
7.      Poruszanie się na łyżwach poza taflą lodowiska, jest możliwe tylko w wyznaczonej strefie (gumowe podłoże)
8.      Bezwzględnie zabrania się chodzenia w łyżwach poza strefą lodowiska.