logo swarzedzLOGO LAUREATA ORŁY ROZRYWKI 1 logo RATPP wariant2bip2

Regulamin wypożyczalni sprzętu pływającegoSCSiR

 1. Wypożyczalnia jest obiektem Miasta i Gminy Swarzędz.
 2. Wypożyczalnia jest czynna zgodnie z obowiązującym harmonogramem.
 3. Do dyspozycji Wypożyczających udostępnia się:
 • Kajaki
 • Łódź wiosłowa
 • Rowery wodne
 • Wiosła
 • Kapoki
 1. Opłaty za korzystanie ze sprzętu pływającego pobiera Bosman zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 2. Sprzęt pływający wypożyczać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie po przedłożeniu Bosmanowi przystani dowodu osobistego, podpisaniu oświadczenia o odpowiedzialności cywilnej i materialnej za pasażerów i sprzęt pływający oraz uiszczeniu opłaty.
 3. Liczebność załogi na jednostce pływającej ustala bosman wypożyczalni na podstawie instrukcji eksploatacji sprzętu oraz zasad bezpieczeństwa.
 4. Wypożyczający i pasażerowie podczas korzystania z wypożyczonego sprzętu pływającego mają obowiązek założenia kamizelek ratunkowych oraz przestrzegania wszystkich zasad bezpieczeństwa zachowania się na wodzie.
 5. Użytkownikom sprzętu zabrania się:
Siadania na burtach; Skakania ze sprzętu do wody i pływania wpław; Zamieniania się miejscami podczas pływania; Wędkowania; Wpływania za wyspę i cumowania w miejscach niedozwolonych; Zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu i pasażerów; Odstępowania sprzętu pływającego osobom trzecim; Picia alkoholu i używania innych środków odurzających; Niszczenia sprzętu i wykorzystywania go nie zgodnie z przeznaczeniem; Zaśmiecania akwenu.

 1. Użytkownik sprzętu zobowiązany jest do:
 • Przestrzegania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa.
 • Stosowania się do poleceń Bosmana i reagowania na sygnał natychmiastowego powrotu do przystani (sygnał dźwiękowy, tuba, czerwona flaga).
 • Zaniechania pływania w przypadku stwierdzenia uszkodzenia sprzętu w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu własnemu i pasażerów.
 • Opieki nad sprzętem przez cały okres użytkowania i zwrotu go w takim stanie jakim został pobrany z przystani.
 1. Za zniszczenie, uszkodzenie, zgubienie, kradzież sprzętu Wypożyczający zobowiązany jest zwrócić jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej w chwili zgłoszenia bez względu na stopień amortyzacji.
 2. Za sprzęt nie zwrócony w terminie Bosman ma prawo pobrać dodatkowa opłatę w wysokości 100% dziennej należności za wypożyczenie
 3. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na wodzie, a w szczególności za szkody jakich mogli dokonać na rzecz innych osób.
 4. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków Wypożyczających sprzęt i jego pasażerów.
 5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu będą mieć zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

ZASADY UŻYTKOWANIA POMOSTU PŁYWAJĄCEGO


·       POMOST PRZEZNACZONY JEST WYŁĄCZNIE DLA UŻYTKOWNIKÓW PIESZYCH I CUMOWANIA URZĄDZEŃ PŁYWAJĄCYCH
·       DOPUSZCZALNA ILOŚĆ OSÓB NA POMOŚCIE – 25
·       ZABRANIA SIĘ WCHODZENIA NA BARIERY POMOSTU
·       ZABRANIA SIĘ SKOKÓW DO WODY Z POMOSTU
·       ZABRANIA SIĘ SKUPIANIA DUŻYCH GRUP UŻYTKOWNIKÓW NA KRAWĘDZIACH POMOSTU OTWARTEGO
·       DZIECI DO LAT 10 MOGĄ PRZEBYWAĆ NA POMOŚCIE TYLKO POD STAŁĄ OPIEKĄ OPIEKUNÓW
·       ODPADY I ŚMIECI WRZUCAJ WYŁĄCZNIE DO ODPOWIEDNICH POJEMNIKÓW
·       W RAZIE ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA LUB W INNYCH NIETYPOWYCH SYTUACJACH NALEŻY BEZWZGLĘDNIE PODPORZĄDKOWAĆ SIĘ POLECENIOM OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH
·       UPRASZA SIĘ O ZGŁASZANIE SYTUACJI POTENCJALNIE NIEBEZPIECZNYCH – ZACHOWANIA UŻYTKOWNIKÓW, WIDOCZNE USZKODZENIA KONSTRUKCJI POMOSTU TEL. 512 074 360