logo-swarzedz

bip

Regulamin korzystania z boisk sportowych o nawierzchni trawiastej SCSiR

1. Regulamin określa zasady korzystania z boisk sportowych o nawierzchni trawiastej, będących własnością Gminy Swarzędz, znajdujących się w zarządzie jednostki organizacyjnej Gminy Swarzędz - Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji z siedzibą w Swarzędzu.
2. Wejście na teren boiska jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem niniejszego regulaminu.
3. Boisko jest otwarte w godzinach 8.00 – 22.00 – od marca do listopada. W pozostałych miesiącach boisko jest nieczynne.
4. Korzystanie z boiska odbywa się na podstawie uzgodnień dokonanych z zarządcą boiska, który prowadzi harmonogram korzystania z obiektu.
5. Korzystający z boiska są zobowiązani do używania obuwia sportowego.
6. Urządzenia i sprzęt sportowy należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem.
7. Korzystający z boiska są zobowiązani:
     a) sprawdzić stan urządzeń oraz sprzętu sportowego;
     b) zabezpieczyć bramki przenośne w taki sposób, aby nie stwarzały one zagrożenia dla życia lub zdrowia korzystających.
8. Na terenie boiska obowiązuje zakaz:
     a) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających lub innych podobnie działających substancji lub środków;
     b) przebywania osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających substancji lub środków;
     c) przebywania poza godzinami otwarcia;
     d) wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów (w szczególności szklanych i metalowych opakowań, ostrych narzędzi);
     e) wprowadzania zwierząt;
     f) używania obuwia innego niż sportowe;
     g) zanieczyszczania lub zaśmiecania;
     h) zakłócania porządku, niszczenia urządzeń sportowych, płyty boiska;
     i) wjazdu na nawierzchnię boiska rowerów i innych pojazdów mechanicznych.
9. Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub zdrowiu innych osób korzystających z boiska, naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu, nie stosujące się do zaleceń obsługi i służb porządkowych, mogą być usunięte z terenu boiska.
10. Za bezpieczeństwo korzystających z boiska podczas zawodów sportowych, imprez kulturalnych, rekreacyjnych, rozrywkowych itp. odpowiada organizator imprezy.
11. W przypadku zdarzenia losowego lub wystąpienia innego niebezpieczeństwa, a także ewentualnych nieprawidłowości na terenie boiska należy o powyższym powiadomić zarządcę.

Regulamin korzystania z boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią

1. Boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią jest obiektem, którego właścicielem jest Miasto i Gmina Swarzędz.
2. Boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią zwane w dalszej części regulaminu obiektem znajduje się w zarządzie Pływalni ?Wodny Raj? w Swarzędzu.
3. Osoby przebywające na terenie obiektu oraz zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz wniesienia opłaty zgodnie z aktualnym cennikiem.
4. Obiekt jest udostępniony: 1.09. - 30.06. od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni wolnych od nauki), w godzinach:
 • od 8:00 do 15:00 dla szkół podstawowych gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Swarzędz;
 • od 15:00 do 17:00 bezpłatnie dla dzieci i młodzieży,
 • od 17:00 do 22:00 odpłatnie.
w pozostałe dni roku w godzinach:
 • od 10:00 do 16:00 bezpłatnie dla dzieci i młodzieży,
 • od 16:00 do 22:00 odpłatnie.
5. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zmiany obuwia przed wejściem na właściwe boisko - obowiązuje obuwie sportowe bez lanych lub wkręcanych korków.
6. W celu wyeliminowania kolizji grających, korzystanie z obiektu odbywa się wyłącznie w ramach ustalonego grafiku.
7. Zarządzający nie zapewnia osobom korzystającym z obiektu - poza godzinami, kiedy obiekt jest ogólnodostępny - jakiejkolwiek ochrony i nadzoru osób ćwiczących, biorących udział w zajęciach i imprezach sportowych, jak i osób przebywających na terenie obiektu w charakterze widzów. Wszelką odpowiedzialność ponoszą organizatorzy zajęć, zawodów i innych imprez.
8. Zarządzający nie zapewnia zorganizowanych i chronionych szatni. Ewentualne pozostawienie odzieży, obuwia, sprzętu sportowego itp. następuje na ryzyko i odpowiedzialność osób korzystających z obiektu.
9. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:
 • przebywania poza godzinami, w których jest otwarty,
 • wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających,
 • przebywania osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu i innych środków,
 • używania gumy do żucia,
 • używania jakichkolwiek źródeł ognia np. palenia papierosów,
 • wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów,
 • wprowadzania zwierząt,
 • wchodzenia na elementy konstrukcji,
 • instalowania na nawierzchni jakichkolwiek urządzeń typu: podium, podłogi taneczne,
 • wjazdu na nawierzchnię boiska rowerów i innych pojazdów mechanicznych,
 • malowania linii farbami lub znakowania plastrami.

10. Organizatorzy, względnie osoby korzystające z obiektu zobowiązani są do pokrycia w pełnej wysokości wszelkich szkód spowodowanych w udostępnionym im mieniu.
11. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu lub nie stosujące się do zaleceń obsługi i służb porządkowych mogą być usunięte z terenu obiektu bez prawa do zwrotu wniesionej opłaty.
12. Zarządzający nie odpowiada za ewentualne niepożądane skutki dla zdrowia oraz wypadki spowodowane w wyniku nieprzestrzegania regulaminu lub poleceń personelu obsługi.
13. Odpłatność za korzystanie z obiektu wnoszona jest w kasie Pływalni"Wodny Raj w Swarzędzu.


Ogólny regulamin boiska

1.    BOISKO jest obiektem, którego właścicielem jest Miasto i Gmina Swarzędz.
2.    Do prowadzenia BOISKA powołane zostało Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji w Swarzędzu, 62 - 020 Swarzędz, ul. Kosynierów 1.
3.    Osoby chcące przebywać na terenie całego obiektu oraz korzystać z oferowanych usług zobowiązane są do:
 • zapoznania się z niniejszym regulaminem.
4.    Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zmiany obuwia przed wejściem na boisko.
5.    Z boiska mogą korzystać: w godzinach 8.00 – 22.00
 • szkoły i uczniowskie kluby sportowe,
 • kluby i zrzeszenia sportowe,
 • firmy i inne grupy zorganizowane.
6. Sprzęt oraz bramki przenośne muszą być zabezpieczone w trakcie prowadzonych zajęć,              tak aby nie zagrażały życiu i zdrowiu użytkujących.    
7.    W celu wyeliminowania kolizji ćwiczących korzystanie z obiektu odbywa się wyłącznie na podstawie uprzednio zawartych umów - w ramach ustalonego grafiku.
8.    Zarządzający nie zapewnia osobom korzystającym z obiektu jakiejkolwiek ochrony, nadzoru itp. Dotyczy to zarówno osób ćwiczących, biorących udział w zajęciach i imprezach sportowych, jak i osób przebywających na terenie obiektu w czasie organizowanej imprezy sportowej w charakterze widzów. Wszelką odpowiedzialność ponoszą organizatorzy zajęć, zawodów i innych imprez.
9.    Zarządzający nie zapewnia zorganizowanych i chronionych szatni. Ewentualne pozostawienie odzieży, obuwia, sprzętu sportowego itp. na terenie obiektu następuje na ryzyko i odpowiedzialność osób korzystających z boiska.
10.Na terenie boiska obowiązuje bezwzględny zakaz:
 • przebywania poza godzinami, w których boisko jest otwarte,
 • wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających,
 • przebywania osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu względnie innych środków odurzających,
 • palenia papierosów,
 • wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów,
 • wprowadzania zwierząt,
11. Organizatorzy, względnie osoby korzystające z boiska zobowiązani są do pokrycia w pełnej wysokości wszelkich szkód spowodowanych w udostępnionym im mieniu.
12. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu i nie stosujące się do zaleceń obsługi i służb porządkowych, mogą być usunięte z boiska.
13. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub pozostawione na terenie obiektu przedmioty wartościowe, dokumenty oraz pieniądze.
14. Zarządzający nie odpowiada za ewentualne niepożądane skutki dla zdrowia oraz wypadki spowodowane w wyniku nieprzestrzegania regulaminu.