logo-swarzedz

bip

Artykuły filtrowane wg daty: piątek, 04 sierpień 2017


Dyrektor Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji ogłasza nabór na wolne stanowisko nr ref. 2/20171. Stanowisko pracy:

Specjalista ds. eksploatacji obiektów SCSiR


2. Nazwa komórki organizacyjnej

Dział Techniczny3.  Wymiar czasu pracy: 1/1 etatuNiezbędne wymagania stawiane kandydatom:

obywatelstwo polskie,

pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i przestępstwo skarbowe umyślne,

wykształcenie wyższe techniczne, inżynierskieDodatkowe wymagania stawiane kandydatom:

Minimum 2 -letnie doświadczenie zawodowe

Umiejętność czytania dokumentacji technicznej

Obsługa pakietu MS Office oraz programu SCADA i AUTOCAD

Znajomość prawa budowlanego

Prawo jazdy kat. B

Uprawnienia energetyczne E i D

Pełna dyspozycyjność

umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasuZakres wykonywanych zadań:

Nadzór i utrzymanie w pełniej sprawności obiektów sportowych i rekreacyjnych SCSiR wraz z wszystkimi instalacjami infrastruktury technicznej zgodnie z wprowadzoną instrukcją  eksploatacji obiektów SCSiR.

Planowanie i monitorowanie przebiegu prac remontowych i budowlanych

Koordynacja współpracy z zewnętrznymi firmami serwisowymi i usługowymi

Nadzór nad terminowym wykonaniem obowiązujących przeglądów budowlanych i technicznych

Pomoc przy organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych

Koordynacja i nadzór przy udostępnianiu obiektów

Opracowanie planów rzeczowo-finansowych remontów i konserwacji

Kontrolowanie, analizowanie i rozliczanie kosztów związanych z utrzymaniem obiektów, przeglądami i remontami.

Prowadzenie i uzupełnianie dokumentacji technicznej obiektów i urządzeń.

Wskazywanie potrzeb wynikających z przeglądów w zakresie remontów i modernizacji

Ustalanie zadań i wydawanie poleceń konserwatorom w zakresie konserwacji i eksploatacji.

Nadzorowanie nad prawidłowym funkcjonowaniem obiektów w zakresie przepisów BHP i P.POŻ

Dbanie i nadzór nad estetyką obiektów oraz terenów zielonych

Wykonywanie innych poleceń przełożonego dotyczących zadań Działu TechnicznegoInformacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Miejsce pracy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz obsługą interesantów.

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodoweji społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6 %

□ Tak ■ NieWymagane dokumenty:

list motywacyjny,

CV -z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

kwestionariusz osobowy, dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie -według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu oraz w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w pokoju nr 208,

kserokopie świadectw pracy,

kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

kserokopie dokumentów poświadczające znajomość języka polskiego (dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) -zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia należy przedłożyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),

oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenieo stronniczość lub interesowność,

inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j Dz. U. z 2014 r. nr 1182) do realizacji procesu naboru na wolne stanowisko pracy,

kopie dokumentów potwierdzających orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku gdy kandydat chce skorzystać z uprawnień wynikających z ustawy.Miejsce i termin złożenia dokumentów

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w BiurzeSCSiR w budynku Pływalni "Wodny Raj" ul. Kosynierów 1 Swarzędz, pokój 002 albo przesłać na adres Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji ul. Kosynierów 1, 62-020Swarzędz, do dnia 31.08.2017. (decyduje data wpływu do SCSiR).

Zgłoszenia kandydatów po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na Tablicy Ogłoszeniowej w Swarzędzkim

Centrum Sportu i Rekreacji (parter) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.swarzedz.eu). Dokumenty aplikacyjne kandydatów, przechowuje się przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata. Po upływie wskazanego okresu dokumenty zostaną przekazane do archiwum w celu wybrakowania.

Informacje kontaktowe:

Kierownik Działu Technicznego

tel. (061) 65 09 530

Dział: Wydarzenia