logo swarzedzLOGO LAUREATA ORŁY ROZRYWKI 1 logo RATPP wariant2bip2

Regulamin dla korzystających z pływalni Wodny Raj


1.      Pływalnia jest obiektem, którego właścicielem jest Miasto i Gmina Swarzędz.
2.      Pływalnia znajduje się w zarządzie Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.
3.      Pływalnia jest czynna codziennie w godzinach: 6.30 - 22.00.
4.      Osoby przebywające na terenie Pływalni zobowiązane są do zapoznania się oraz przestrzegania niniejszego regulaminu.
5.      Korzystający z Pływalni zobowiązani są do korzystania z szatni i pozostawiania tam okryć wierzchnich oraz obuwia.
6.      Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie Pływalni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
7.      Na terenie Pływalni zabrania się:
     a) palenia tytoniu i zażywania środków odurzających,
     b) wnoszenia i picia alkoholu,
     c) biegania po hali basenowej,
     d) skoków do wody bez zgody i nadzoru ratownika,
     e) załatwiania potrzeb fizjologicznych w wodzie,
     f) posiadania w wodzie przedmiotów z ostrymi elementami (zegarki, biżuteria),
     g) używania przedmiotów z elementami szklanymi,
     h) pozostawiania dzieci do 13 lat bez opieki osób pełnoletnich,
     i) spożywania artykułów żywnościowych poza kawiarenką i strefą wokół niej oraz żucia gumy na hali basenowej, w szatniach i na widowni,
     j) wprowadzania zwierząt,
     k) nieobyczajnego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe
8.      Z Pływalni nie wolno korzystać osobom:
     a) w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub użycie wszelkiego rodzaju środków odurzających,
     b) z przeciwwskazaniami lekarskimi uniemożliwiającymi korzystanie z basenu,
     c) chorym na choroby górnych dróg oddechowych (katar, kaszel, itp.),
     d) uczulonym na środki odkażające,
     e) z chorobami skóry (grzybica, egzema, liszaje, itp.)
     f) z chorobami układu wydalania,
     g) ze świeżymi śladami po skaleczeniach.
9.      Osoby korzystające z basenów i innych urządzeń kompleksu basenów zobowiązane są przestrzegać dodatkowo następujących zasad:
     a) zajęcia odbywają się w grupach lub indywidualnie według ustalonego przez zarządzającego Pływalnią rozkładu zajęć od poniedziałku do piątku wyłącznie w obecności instruktorów i ratowników. Naukę pływania prowadzić mogą niezależnie od ilości uczestników wyłącznie zatrudnieni przez Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji instruktorzy nauki pływania, którzy odpowiadają za ich bezpieczeństwo. Odstępstwo od powyższego wymaga pisemnej zgody Dyrektora Centrum,
     b) grupy zorganizowane nie mogą liczyć więcej niż 15 uczestników na jednego opiekuna, który odpowiada za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na Pływalni,
     c) wszystkie osoby udające się na basen powinny posiadać obuwie plażowe z tworzywa,
     d) obuwie plażowe należy pozostawić w przebieralni i na boso udać się pod prysznice a następnie na halę basenu,
     e) przed wejściem na halę basenu wszyscy zobowiązani są do kąpieli pod prysznicem z użyciem środków myjących,
     f) przed wejściem na halę basenu należy obowiązkowo obmyć stopy środkiem dezynfekującym pod specjalnie do tego celu przeznaczonym natryskiem znajdującym się przy wejściu na halę basenową,
     g) na hali basenowej obowiązuje strój kąpielowy przylegający do ciała,
     h) po wyjściu z toalety należy ponownie umyć się pod prysznicem,
     i) dzieci do lat 3 korzystają z basenu tylko w specjalnych pieluchomajtkach,
     j) przy korzystaniu ze zjeżdżalni należy bezwzględnie stosować się do automatycznych sygnalizatorów urządzeń startowych,
     k) w razie niebezpieczeństwa ratownik może nakazać kąpiącym natychmiastowe wyjście z wody,
     l) wszyscy znajdujący się na terenie Pływalni muszą podporządkować się nakazom ratowników pełniących dyżur,
     ł) po wyjściu z basenu zaleca się 20-30 minutowy odpoczynek readaptacyjny,
     m) w przypadku zagubienia lub uszkodzenia paska wejściowego z kluczykiem do szafki w szatni, będzie pobierana opłata w wysokości 90 zł.
10.  Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminów i instrukcji użytkowania urządzeń lub niestosujące się do zaleceń obsługi i służb porządkowych, mogą być usunięte z budynku Pływalni bez prawa zwrotu kosztów zakupu biletu wstępu. W przypadku powtarzających się naruszeń postanowień regulaminu przez te same osoby, zarządzający Pływalnią może również pozbawić ich prawa do korzystania z usług świadczonych przez Pływalnię i anulować posiadane karnety stałe.
11.  W uzasadnionych przypadkach obsługa obiektu ma prawo sprawdzić stan trzeźwości osoby przebywającej na terenie Pływalni. Odmowa poddaniu się badaniu trzeźwości jest równoznaczna z uznaniem tej osoby za znajdującą się pod wpływem alkoholu, a przez to naruszającą przepisy regulaminów.
12.  Wszystkie uwagi dotyczące funkcjonowania Pływalni mogą być składane pisemnie w Zeszycie skarg i wniosków znajdującym się w kasie na I piętrze Pływalni.
13.  Za szkody materialne spowodowane przez korzystającego odpowiedzialność ponosi:
     a) sprawca, jeżeli jest pełnoletni,
     b) rodzice lub opiekunowie, jeżeli szkody wyrządzone zostały przez nieletnich.
14.  Za zniszczenia oraz zagubienie elementów wyposażenia obiektu obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości wyposażenia.
15.  Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione na terenie obiektu przedmioty wartościowe, dokumenty oraz pieniądze, które nie zostały oddane do depozytu w kasie.
16.  Pływalnia nie odpowiada za ewentualne niepożądane skutki dla zdrowia oraz wypadki spowodowane w wyniku nieprzestrzegania regulaminów, instrukcji obsługi urządzeń i poleceń personelu.
17.  Zasady zachowania się i korzystania: szatni, zjeżdżalni, sauny, kręgielni, sali ćwiczeń kondycyjnych, przyjęć urodzinowo - imieninowych, karnetów i przebywania grup zorganizowanych określają odrębne regulaminy.

(Uchwała nr XLII/465/2021 Rady Miejskiej W Swarzędzu z dnia 31 sierpnia 2021 Dz.U. 06.09.2021 Poz. 6747)


 
ZASADY KORZYSTANIA Z SZATNI
1. Okrycia wierzchnie oraz obuwie należy zostawić w szatni.
2 .Obuwie należy włożyć do własnego worka ochronnego wielokrotnego użytku.
3. Przedmioty wartościowe należy zdeponować w kasie za pokwitowaniem wyszczególnionych przedmiotów (w tym pieniędzy) oraz potwierdzeniem zdania i odbioru przez osobę możliwą do zidentyfikowania na podstawie dokumentu tożsamości.
4. Za pozostawione w odzieży wartościowe przedmioty (np. pieniądze, dokumenty, telefony komórkowe, zegarki itp.) Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności.
5. W razie zgubienia żetonu należy okazać dowód osobisty lub inny dokument w celu wydania odzieży przez szatniarza oraz uiścić opłatę w wysokości 30 zł za zgubiony żeton.
6. Szatnia jest bezpłatna.
Zasady pobytu grup zorganizowanych

 

1. Obowiązkowe jest zakładanie czepków przez uczestników grup zorganizowanych szkolnych.
2. W celu stworzenia dzieciom i młodzieży szkolnej warunków bezpiecznego i przyjemnego spędzenia czasu na pływalni
wymagane jest zapewnienie właściwej opieki i nadzoru, przez upoważnionych do tego wychowawców i opiekunów.
3. Grupa korzystająca z pływalni nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na jednego opiekuna.
4. Liczba opiekunów dla grupy osób niepełnosprawnych zależna jest od rodzaju niepełnosprawności oraz stanu zdrowia podopiecznych.
5. Grupy przedszkolne powinny korzystać przede wszystkim z brodzika. Korzystanie z innych basenów oraz zjeżdżalni może
mieć miejsce wyłącznie pod opieką osób dorosłych i ratowników.
6. Nie wolno stosować wobec dzieci przymusu korzystania z atrakcji pływalni.
7. W czasie pobytu na pływalni opiekunowie są zobowiązani dopilnować, żeby grupa zachowywała się spokojnie i kulturalnie,
nie hałasowała i nie niszczyła urządzeń oraz mienia znajdującego się na terenie obiektu.
8. Opiekunowie grup wchodzą na basen bezpłatnie.
9. Opiekunowie grup prowadzący zajęcia zobowiązani są przebrać się w strój kąpielowy lub sportowy.
10. Sprzęt do nauki pływania wydaje ratownik.
11. Do obowiązków opiekuna grupy należy w szczególności:
    - przyprowadzenie grupy do holu głównego pływalni i wskazanie miejsca oczekiwania na wejście do szatni,
    - załatwienie w kasie wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym i pobranie pasków z kluczami dla członków grupy,
    - pouczenie podopiecznych o sposobie korzystania z szafek i pasków z kluczami,
    - wprowadzenie grupy z szatni do pomieszczeń z natryskami,
    - przypomnienie grupie o zasadach korzystania z sanitariatów i toalet,
    - dopilnowanie starannego umycia się przy użyciu środków myjących, a w szczególności miejsc intymnych
    - wprowadzenie grupy z pomieszczeń natryskowych do hali basenu oraz przypilnowanie, żeby wszyscy podopieczni przy wejściu na basen opłukali stopy środkiem dezynfekującym,
    - zgłoszenie ratownikowi faktu wprowadzenia grupy do hali basenowej,
    - kontrola zachowania grupy w czasie pobytu na basenie,
    - po upływie wyznaczonego na zajęcia w basenie czasu zarządzenie zbiórki i wyprowadzenie grupy z hali basenowej do pomieszczeń z natryskami,
    - sprawdzenie stanu liczebnego grupy przed i po zajęciach,
    - wyegzekwowanie od podopiecznych złożenia w wyznaczonym miejscu sprzętu sportowego, pływackiego lub ratowniczego,
    - dopilnowanie starannego wytarcia się i wysuszenia włosów przez dzieci,
    - dopilnowanie opróżnienia szafek odzieżowych oraz zabranie przez uczestników wszystkich rzeczy osobistych,
    - zebranie od wszystkich uczestników grupy pasków z kluczykami do szafek odzieżowych i rozliczenie się z nich w kasie pływalni,
    - wyprowadzenie grupy do holu głównego pływalni,
12. Z pływalni nie mogą korzystać osoby z chorobami skóry, przeziębione, zakatarzone oraz ze świeżymi śladami po
skaleczeniach.
13. Grupy bez opiekuna nie będą wpuszczone na pływalnię.
14. Członkowie grupy mają obowiązek podporządkowania się opiekunowi

Regulamin bowlingu


Wszystkie osoby korzystające z torów bowlingowych Swarzędzkiego Centrum Sportui Rekreacji podlegają ustaleniom niniejszego Regulaminu:
1. Przed rozpoczęciem gry każdy z użytkowników musi zmienić obuwie sportowe z płaską podeszwą. Podeszwa powinna mieć jasny kolor.
2. Użytkownik musi posiadać własne obuwie na zmianę. Obuwie zewnętrzne należy pozostawić w szatni na parterze budynku Pływalni Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.
3. Wchodzenie na rozbieg oraz granie w obuwiu innym niż sportowe jest zabronione.
4. Osoby posiadające własne profesjonalne obuwie bowlingowe mogą z niego korzystać.
5. Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji nie odpowiada za prywatne rzeczy korzystających pozostawione na terenie torów bowlingowych.
6. Przed wejściem na rozbieg jedzenie i napoje pozostawiamy na stoliku.
7. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu.
8. Przy zakupie toru na godzinę, czas gry jest naliczany od momentu wpisania do systemu imion zawodników. Tor zostaje automatycznie wyłączony po upływie opłaconego czasu gry.
9. Kule przeznaczone do gry powinny znajdować się w podajnikach przy torach bowlingowych.
10. Kulę należy wyrzucić za linią oznaczającą początek toru, nie można jej przekraczać. Nie wolno rzucać z dużej wysokości – kule kładziemy na tor. Nie wolno rzucać kuli na rynny, zabudowy, monitory, poza wyznaczony tor.
11. Nie wolno wchodzić na tory i rynny. Poruszamy się w strefie od schodów do linii rzutu.
12. Podczas rzutu pozostali gracze nie mogą znajdować się na rozbiegu.
13. Grający powinni zapoznać się z prawidłową techniką rzutu.
14. Dzieci mogą korzystać z torów bowlingowych wyłącznie pod nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych.
15. Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo żądania od osób korzystających z torów odszkodowania za poniesione szkody spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu w pełnej wysokości.
16. Jeden gracz może grać jedną kulą. Prosimy o dobór ilości kul do ilości graczy. Kule są numerowane waga powinna być dostosowana do umiejętności i siły grającego (kule dla dzieci 5Ibs, 6Ibs, 7Ibs).
17. Nie wolno wkładać niczego do otworu z którego wyjeżdżają kule (podajnik kul), w szczególności rąk.
18. Istnieje możliwość gry przy podniesionych rynnach bocznych (bumperach). Przy podniesionych bumperach mogą grać wyłącznie dzieci do lat 12.
19. Po zakończonej grze należy opuścić rozbieg.
20. W przypadku jakichkolwiek awarii: zacięcia mechanizmu, złego ustawienia kręgli, zablokowania kuli w rynnie należy wezwać obsługę Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. Samodzielne usuwanie awarii jest zabronione.
21. Ochrona obiektu na polecenie pracownika obsługi jest uprawniona do wyproszenia z terenu obiektu Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji osób:
a) nietrzeźwych,
b) znajdujących się pod wpływem środków odurzających,
c) naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu lub innych obowiązujących na terenie obiektu regulaminów
d) zakłócających grę innym uczestnikom.
22. Wszelkie uwagi, wątpliwości związane z pracą maszyn i torów prosimy zgłaszać pracownikom Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.
23. Każdy użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić pracownika obsługi o zauważonych uszkodzeniach urządzeń oraz ewentualnych innych nieprawidłowościach występujących na terenie obiektu.
24. Za obrażenia i szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu korzystania z bowlingu, Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji nie ponosi odpowiedzialności.

Uchwała nr XLI/383/2017 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 sierpnia 2017 r.


Zasady korzystania z  sauny


1. Z sauny należy korzystać w kostiumie bawełnianym. Korzystanie z sauny w stroju innym niż bawełniany może spowodować jego zniszczenie.
2. Wskazane jest siedzenie lub leżenie na ławkach na własnym suchym ręczniku.
3. Niedozwolone jest korzystanie z sauny w kolczykach, biżuterii, łańcuszkach i zegarkach.
4. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.
5. Z sauny nie mogą korzystać osoby:
     - chore na serce,
     - z nadciśnieniem, po udarach,
     - z chorobami naczyń krwionośnych,
     - ze stanami zapalnymi narządów wewnętrznych,
     - z gorączką,
     - chore na tarczycę,
     - w ciąży,
     - chore na padaczkę (epilepsję),
     - dzieci do lat 10.
6. Z sauny powinny korzystać osoby:
     - z chorobami gośćcowymi, stawów,
     - po urazach stawów,
     - z trądzikiem młodzieńczym.
7. Najkorzystniejsza temperatura dla ciała to 70-90°C.
8. Dwukrotne wejście do sauny na około 15 min. jest zabiegiem wystarczającym dla organizmu.
9. W przerwie i po zakończeniu pobytu w saunie wskazany jest wypoczynek.
10. Po każdorazowym wyjściu z sauny należy się umyć i ochłodzić pod natryskiem dobierając dla siebie odpowiednią temperaturę wody.
11. W razie wątpliwości dotyczących stanu zdrowia pozwalającego na korzystanie z sauny, należy skonsultować się z lekarzem.

UWAGA!!!
Z SAUNY MOŻNA KORZYSTAĆ TYLKO NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ


Zasady korzystania z karnetów SCSiR


Osoby korzystające z obiektów Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji mogą regulować koszty zakupionych usług karnetem mającym odrębny numer, wartość, cenę i okres ważności, bezwzględnie za jego okazaniem, zgodnie z poniższym wykazem:

Opłata

Okres Ważności Rabat na wybrane usługi
50 zł 90 dni 10 %

100 zł

90 dni

10 %

150 zł

90 dni

10 %

200 zł

120 dni

10 %

300 zł

150 dni

10 %

400 zł

180 dni

10 %

500 zł

240 dni

10 %
1 000 zł

365 dni

10 %

 

  1. Karnet upoważnia do korzystania z n/w usług:
  • baseny pływackie (obowiązuje minutowe rozliczanie według biletu godzinnego normalnego lub ulgowego),
  • aerobik w wodzie - 1,4,8,lub 12 wejść,
  • aerobik w sali fitness oraz joga
  • sauna (minutowe rozliczanie),
  • bowling,
  • korty tenisowe,
  • sztuczne lodowisko wejście,

2. Jeżeli przed upływem ważności karnetu na jego koncie pozostaną środki niewykorzystane, dopisane zostaną one do kwoty przedłużającej jego ważność na następne dni pod warunkiem dokonania dopłaty do karnetu. W przypadku nie dokonania dopłaty karnet traci bezpowrotnie swoją ważności a środki na nim zgromadzone przepadają.
3. Z karnetu może korzystać jednorazowo maksymalnie 5 osób. Odpisy z karnetu następują proporcjonalnie do czasu pobytu i przysługujących ulg.
4. W razie wystąpienia braku środków na karnecie, dopłatę należy uregulować gotówką w kasach pływalni.
5. Podczas przestojów w funkcjonowaniu obiektów, okres ważności karnetu jest przedłużany proporcjonalnie do ilości dni przestoju. 
6. Wykorzystanie karnetu jest możliwe w dniach i godzinach funkcjonowania obiektów SCSiR.
7. W przypadku zagubienia karnetu nie przysługuje zwrot pieniędzy.
8. Za wymianę lub wydanie w zastępstwie zagubionego karnetu innego, klient zobowiązany jest do zapłaty 20 zł.
9. Usługi objęte promocją nie są rozliczane z karnetu.


Zasady korzystania ze zjeżdżalni SŁONIK


1.     Zjeżdżalnia dostępna jest wyłącznie dla dzieci do 3 lat.
2.     Zabrania się wbiegania po schodkach zjeżdżalni i zjeżdżania w innej pozycji niż siedząca.
3.     Zjazd ze zjeżdżalni wyłącznie pod opieką rodzica/opiekuna.
4.     Po wykonaniu zjazdu należy niezwłocznie zrobić miejsce następnemu użytkownikowi.
5.     W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu zjeżdżalni SCSiR nie ponosi odpowiedzialności.

Zjazd na własną odpowiedzialność !

(rodzica, opiekuna)