logo swarzedzLOGO LAUREATA ORŁY ROZRYWKI 1 logo RATPP wariant2bip2

 
 
Regulamin ogólny hali sportowej

1.      Hala sportowa jest obiektem, którego właścicielem jest Miasto i Gmina Swarzędz.
2.      Do prowadzenia hali sportowej powołane zostało Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji w Swarzędzu, 62 - 020 Swarzędz, ul. Kosynierów 1.
3.      Osoby chcące przebywać na terenie całego obiektu oraz korzystać z oferowanych usług zobowiązane są do:
 •   zapoznania się z niniejszym regulaminem,
 • podpisania stosownej umowy oraz wniesienia opłaty zgodnie z aktualnym cennikiem.
4.      Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zmiany obuwia przed wejściem na salę - obowiązuje czyste obuwie firmowe (halowe) względnie inne sportowe z białymi podeszwami.
5.      Z hali mogą korzystać:
 • szkoły i uczniowskie kluby sportowe,
 • kluby i zrzeszenia sportowe,
 • firmy i inne grupy zorganizowane,
 • osoby fizyczne.
6.      W obiekcie można korzystać z następujących pomieszczeń:
 •  hali do gier zespołowych,
 •  3 sal do innych zajęć sportowych (m.in. zapasów, gimnastyki itp.).
7.      W celu wyeliminowania kolizji ćwiczących korzystanie z obiektu odbywa się wyłącznie na podstawie uprzednio zawartych umów - w ramach ustalonego grafiku.
8.      Zarządzający nie zapewnia osobom korzystającym z obiektu jakiejkolwiek ochrony, nadzoru itp. Dotyczy to zarówno osób ćwiczących, biorących udział w zajęciach i imprezach sportowych, jak i osób przebywających na terenie obiektu w czasie organizowanej imprezy sportowej w charakterze widzów. Wszelką odpowiedzialność ponoszą organizatorzy zajęć, zawodów i innych imprez.
9.      Zarządzający nie zapewnia zorganizowanych i chronionych szatni. Ewentualne pozostawienie odzieży, obuwia, sprzętu sportowego itp. na terenie obiektu następuje na ryzyko i odpowiedzialność osób korzystających z sali. Organizatorzy zajęć mogą zorganizować szatnie chronione w udostępnionych przez zarządzającego miejscach.
10.  Na terenie hali sportowej obowiązuje bezwzględny zakaz:
 • przebywania poza godzinami, w których sala jest otwarta,
 • przebywania osób (widzów) w czasie prowadzonych zajęć lekcyjnych i sportowych - treningi (nie dotyczy zgłoszonych Zarządzającemu, zorganizowanych imprez i turniejów sportowych),
 • wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających,
 • przebywania osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu względnie innych środków odurzających,
 • palenia papierosów,
 • wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów,
 • wprowadzania zwierząt,
 • wchodzenia na elementy konstrukcji, jak i do miejsc dostępnych wyłącznie dla obsługi,
 • dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych.

10. Zarządzającemu przysługuje prawo sprawdzenia stanu trzeźwości osób przebywających na terenie obiektu. Odmowa poddania się testowi traktowana będzie, jako przyznanie, że osoba ta znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, co skutkować będzie wydaleniem z hali.
11. Organizatorzy, względnie osoby korzystające z hali zobowiązani są do pokrycia w pełnej wysokości wszelkich szkód spowodowanych w udostępnionym im mieniu.
12. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminów i instrukcji użytkowania urządzeń lub nie stosujące się do zaleceń obsługi i służb porządkowych, mogą być usunięte z budynku hali bez prawa zwrotu wniesionej opłaty.
13. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub pozostawione na terenie obiektu przedmioty wartościowe, dokumenty oraz pieniądze.
14. Zarządzający nie odpowiada za ewentualne niepożądane skutki dla zdrowia oraz wypadki spowodowane w wyniku nieprzestrzegania regulaminów, instrukcji obsługi urządzeń i poleceń personelu.

Uchwała Nr XXIX/168/2008 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 września 2008 r. ze zmianami Uchwałą Nr XLI/253/2009 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 maja 2009 r., Uchwałą Nr LX/542/2014 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 10 czerwca 2014 r., Uchwałą Nr XIV/174/2019 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24 września 2019 r.


Zasady dla grup zorganizowanych korzystających z hali sportowej

1. W celu stworzenia dzieciom i młodzieży szkolnej warunków bezpiecznego i przyjemnego spędzania czasu wymagane jest zapewnienie im właściwej opieki i nadzoru przez upoważnione do tego osoby.
2. Do sprawowania opieki nad dziećmi i młodzieżą przebywającymi w hali sportowej w ramach zorganizowanej grupy - zobowiązani są organizatorzy a w ich imieniu nauczyciele, wychowawcy i inne osoby upoważnione do sprawowania opieki i nadzoru - w ramach obowiązujących ich przepisów.
3. Wszyscy przebywający i korzystający z usług świadczonych w obrębie hali sportowej (dzieci, młodzież szkolna i osoby sprawujące nad nimi opiekę i nadzór) zobowiązani są do przestrzegania obowiązującego i regulaminu, jak i bezwzględnego stosowania się do poleceń opiekunów, pracowników obsługi oraz kierownictwa obiektu.
4. Zorganizowane grupy dzieci i młodzieży szkolnej mogą przebywać na terenie hali i korzystać z niej wyłącznie pod nadzorem i opieką osób upoważnionych do opieki i nadzoru w taki sposób, aby jeden opiekun sprawował opiekę i nadzór nad grupą niewiększą niż 15 osób.
5. Grupa bez opiekuna nie zostanie wpuszczona do hali.
6. W zajęciach na hali nie mogą brać udziału osoby w stosunku, do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.
7. Liczba opiekunów dla grupy osób niepełnosprawnych zależna jest od rodzaju niepełnosprawności oraz stanu zdrowia podopiecznych.
8. Opiekun grupy:
 • odpowiada za przestrzeganie przez swoich podopiecznych regulaminów
 • obowiązujących w hali, zasad higieny itp.,
 • jest jednocześnie prowadzącym zajęcia,
 • zobowiązany jest przebywać przez cały czas trwania zajęć razem ze swymi podopiecznymi i powinien przebrać się w strój sportowy,
 • odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa podopiecznym w czasie całego pobytu na terenie hali zważywszy na to, że nad ich bezpieczeństwem nie czuwa obsługa hali
9. Do obowiązków opiekuna grupy należy w szczególności:

 • pobranie klucza do szatni od obsługi hali oraz oddaniu go po zakończonych zajęciach,
 • doprowadzenie grupy do holu głównego hali i wskazanie miejsca oczekiwania na wejście do hali,
 • załatwianie wszelkich formalności związanych z wejściem grupy do hali, pouczenie podopiecznych o zasadach zachowania obowiązujących na hali,
 • dopilnowanie, aby ćwiczący posiadali czyste, specjalne obuwie do ćwiczeń na hali względnie co najmniej obuwie sportowe z białymi podeszwami,
 • kontrola zachowania grupy w czasie całego pobytu na hali oraz przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia znajdującego się na hali,
 • zarządzenie zbiórki grupy po upływie czasu przeznaczonego na zajęcia, wyprowadzenie jej z hali oraz odprowadzenie do szatni.
10. Zarządzający halą:
 • nie zapewnia osobom korzystającym z obiektu jakiejkolwiek ochrony, nadzoru itp. Dotyczy to zarówno osób ćwiczących, biorących udział w zajęciach i imprezach sportowych, jak i osób przebywających na terenie obiektu tylko w czasie zgłoszonych Zarządzającemu, zorganizowanych imprez i turniejów sportowych w charakterze widzów. Wszelką odpowiedzialność z tego tytułu ponoszą wyłącznie organizatorzy.
 • nie zapewnia zorganizowanych i chronionych szatni. Ewentualne pozostawienie odzieży, obuwia, sprzętu sportowego itp. na terenie obiektu następuje na ryzyko i odpowiedzialność osób korzystających z sali. Organizatorzy zajęć mogą zorganizować szatnie chronione w udostępnionych przez zarządzającego miejscach.
 • nie ponosi odpowiedzialność ze ewentualne nieszczęśliwe wypadki, które mogą zaistnieć w czasie zajęć również z powodu nieprzestrzegania przez opiekunów grup, jak i ich podopiecznych obowiązujących zasad prowadzenia zajęć itp.
 • nie ponosi odpowiedzialności za zaginioną odzież, obuwie i inne przedmioty pozostawione bez zorganizowanego przez organizatora nadzoru,
 • sobie zastrzega prawo niedopuszczenia do ćwiczeń względnie ich przerwania w przypadku:
       - wejścia grupy do hali bez udziału wymaganej liczby opiekunów względnie bez opiekunów, jak i w przypadku zaprzestania przez opiekuna sprawowania bezpośredniego nadzoru,
       - nieposiadania przez uczestników zajęć wymaganego stroju,
       - nieprzestrzegania przez uczestników zajęć zasad pobytu w obiekcie wynikających z obowiązujących regulaminów.