logo swarzedzLOGO LAUREATA ORŁY ROZRYWKI 1 logo RATPP wariant2bip2

Regulamin lodowiska SCSiR

 1. Lodowisko jest obiektem Miasta i Gminy Swarzędz, zarządzanym przez Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji, zwanym dalej "Zarządcą" i położone jest w Swarzędzu przy ul. Kosynierów 1.
 2. Lodowisko jest czynne codziennie w godzinach od 8:00 do 21:30 wg harmonogramu ustalonego przez Zarządcę.
 3. Do korzystania z lodowiska uprawnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu, który należy zachować do kontroli.
 4. Bilety ulgowe przysługują: - dzieciom, młodzieży szkolnej i studentom do 25 roku życia po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej, - osobom od 60 roku życia po okazaniu dokumentu tożsamości, - inwalidom po okazaniu ważnej legitymacji rencisty lub zaświadczenia o niepełnosprawności.
 5. Ulgowa opłata dla grup zorganizowanych stosowana jest dla grup liczących nie mniej niż 10 osób, znajdujących się pod opieką pełnoletniej osoby uprawnionej, po przedstawieniu listy uczestników potwierdzonej pieczęcią i podpisem organizatora.
 6. Dla użytkowników lodowiska funkcjonuje bezpłatna szatnia. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatni zarządca lodowiska nie ponosi odpowiedzialności.
 7. W godzinach otwarcia lodowiska przewiduje się przerwy techniczne na czyszczenie lodu zgodnie z harmonogramem określonym w pkt. 2. O możliwości wejście na taflę lodowiska oznajmia pracownik obsługi lodowiska.
 8. Zabrania się wchodzenia na taflę lodowiska w czasie pracy maszyny czyszczącej lód.
 9. Na tafli lodowiska może przebywać jednocześnie do 110 osób.
 10. Osobom korzystającym z lodowiska, szczególnie dzieciom, zaleca się jazdę w ochronnych kaskach i rękawiczkach.
 11. Na taflę lodowiska można wchodzić i wychodzić wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.
 12. Na tafli lodowiska mogą przebywać tylko osoby na łyżwach. Zabrania się używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów i krążków hokejowych.
 13. Dzieci do lat 10 mogą korzystać z lodowiska wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 14. Korzystający z lodowiska zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, która winna odbywać się w jednym kierunku określonym przez pracownika lodowiska.
 15. Osoby przebywające na lodowisku obowiązane są do kulturalnego zachowania się oraz nie zaśmiecania terenu obiektu.
 16. Zakazuje się wnoszenia i spożywania napojów i jedzenia na tafli lodowiska.
 17. Zabrania się siadania na bandach lodowiska.
 18. Poruszanie się na łyżwach poza taflą lodowiska, jest możliwe tylko w wyznaczonej strefie (gumowe podłoże).
 19. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, zakaz palenia papierosów oraz używania środków odurzających.
 20. Użytkownik lodowiska zobowiązany jest zapłacić karę za zgubienie lub zniszczenie klucza od szafki, łyżew, zgodnie z cennikiem SCSiR.
 21. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń wynikających z regulaminu oraz wykonywania poleceń służb porządkowych lodowiska.
 22. Osoby łamiące zasady regulaminu będą proszone o opuszczenie lodowiska.

Regulamin wypożyczalni łyżew lodowiska SCSiR

1.      Wypożyczalnia łyżew jest czynna codziennie w godzinach od 7:45 do 22:00.
2.      Łyżwy wypożycza się według cennika na czas 1 sesji, tj. 1,5 godziny.
3.      W przypadku nieoddania łyżew po zakończeniu czasu ich wypożyczenia pobierana będzie opłata jak za wypożyczenie na okres kolejnej 1 sesji.
4.      Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność finansową za kradzież, zagubienie lub uszkodzenie łyżew.
5.      Poruszanie się na łyżwach poza taflą lodowiska, jest możliwe tylko w wyznaczonej strefie (gumowe podłoże)
6.      Bezwzględnie zabrania się chodzenia w łyżwach poza strefą lodowiska.