logo swarzedzLOGO LAUREATA ORŁY ROZRYWKI 1 logo RATPP wariant2bip2

Regulamin korzystania z boisk sportowych o nawierzchni trawiastej SCSiR


1. Regulamin określa zasady korzystania z boisk sportowych o nawierzchni trawiastej, będących własnością Gminy Swarzędz, znajdujących się w zarządzie jednostki organizacyjnej Gminy Swarzędz - Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji z siedzibą w Swarzędzu.
2. Wejście na teren boiska jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem niniejszego regulaminu.
3. Boisko jest otwarte w godzinach 8.00 – 22.00 – od marca do listopada. W pozostałych miesiącach boisko jest nieczynne.
4. Korzystanie z boiska odbywa się na podstawie uzgodnień dokonanych z zarządcą boiska, który prowadzi harmonogram korzystania z obiektu.
5. Korzystający z boiska są zobowiązani do używania obuwia sportowego.
6. Urządzenia i sprzęt sportowy należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem.
7. Korzystający z boiska są zobowiązani:
     a) sprawdzić stan urządzeń oraz sprzętu sportowego;
     b) zabezpieczyć bramki przenośne w taki sposób, aby nie stwarzały one zagrożenia dla życia lub zdrowia korzystających.
8. Na terenie boiska obowiązuje zakaz:
     a) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających lub innych podobnie działających substancji lub środków;
     b) przebywania osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających substancji lub środków;
     c) przebywania poza godzinami otwarcia;
     d) wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów (w szczególności szklanych i metalowych opakowań, ostrych narzędzi);
     e) wprowadzania zwierząt;
     f) używania obuwia innego niż sportowe;
     g) zanieczyszczania lub zaśmiecania;
     h) zakłócania porządku, niszczenia urządzeń sportowych, płyty boiska;
     i) wjazdu na nawierzchnię boiska rowerów i innych pojazdów mechanicznych.
9. Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub zdrowiu innych osób korzystających z boiska, naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu, nie stosujące się do zaleceń obsługi i służb porządkowych, mogą być usunięte z terenu boiska.
10. Za bezpieczeństwo korzystających z boiska podczas zawodów sportowych, imprez kulturalnych, rekreacyjnych, rozrywkowych itp. odpowiada organizator imprezy.
11. W przypadku zdarzenia losowego lub wystąpienia innego niebezpieczeństwa, a także ewentualnych nieprawidłowości na terenie boiska należy o powyższym powiadomić zarządcę.

Uchwała Nr LXII/558/2014 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 sierpnia 2014 r.
 
REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA SPORTOWEGO

ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ

 

(boisko na os. Raczyńskiego, os. Czwartaków, Bogucin, Uzarzewo)

1. Boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią jest obiektem, którego właścicielem jest Miasto i Gmina Swarzędz.

2. Boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią znajduje się w zarządzie Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.

3. Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

4. Obiekt jest dostępny dla wszystkich chętnych codziennie od godz. 9:00 do 22:00, w tym w godz. 17:00-18:30 może zostać udostępniony klubom sportowym z terenu Gminy Swarzędz po uzgodnieniu z zarządcą obiektu. Informacja o godzinach korzystania z obiektu będzie umieszczona na stronie internetowej Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji oraz Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu.

5. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zmiany obuwia przed wejściem na właściwe boisko – obowiązuje obuwie sportowe bez lanych lub wkręcanych korków.

6. W celu wyeliminowania kolizji grających, korzystanie z obiektu odbywa się wyłącznie w ramach ustalonego grafiku.

7. Zarządzający nie zapewnia ochrony i nadzoru osobom ćwiczącym, biorącym udział w zajęciach i imprezach sportowych, jak i osobom przebywającym na terenie obiektu w charakterze widzów. Wszelką odpowiedzialność ponoszą organizatorzy zajęć, zawodów i innych imprez.

8. Zarządzający nie zapewnia zorganizowanych i chronionych szatni. Ewentualne pozostawienie odzieży, obuwia, sprzętu sportowego itp. następuje na ryzyko i odpowiedzialność osób korzystających z obiektu.

9. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:

a) przebywania poza godzinami, w których jest otwarty,

b) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających,

c) przebywania osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu i innych środków,

d) używania gumy do żucia,

e) używania jakichkolwiek źródeł ognia np. palenia papierosów,

f) wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów,

g) wprowadzania zwierząt,

h) wchodzenia na elementy konstrukcji,

i) instalowania na nawierzchni jakichkolwiek urządzeń typu: podium, podłogi taneczne,

j) wjazdu na nawierzchnię boiska rowerów i innych pojazdów mechanicznych,

k) malowania linii farbami lub znakowania plastrami.

10. Organizatorzy, względnie osoby korzystające z obiektu zobowiązani są do pokrycia w pełnej wysokości wszelkich szkód spowodowanych w udostępnionym im imieniu.

11. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu lub niestosujące się do zaleceń obsługi i służb porządkowych mogą być usunięte z terenu obiektu.

12. Zarządzający nie odpowiada za ewentualne niepożądane skutki dla zdrowia oraz wypadki spowodowane w wyniku nieprzestrzegania regulaminu.

13. Zabrania się prowadzenia działalności komercyjnej. Uchwała Nr XXIX/168/2008 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 września 2008 r. ze zmianami Uchwałą Nr XLI/253/2009 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 maja 2009 r., Uchwałą Nr LX/542/2014 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 10 czerwca 2014 r., Uchwałą Nr XIV/174/2019 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24 września 2019 r.