logo swarzedzLOGO LAUREATA ORŁY ROZRYWKI 1 logo RATPP wariant2bip2


Regulamin korzystania z placu zabaw

Przepisy porządkowe:

1. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci do 12 lat.

2. Dzieci poniżej 7 lat mogą korzystać z urządzeń znajdujących się na placu zabaw wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

3. Urządzenia znajdujące się na placu zabaw należy wykorzystywać zgodnie z ich przeznaczeniem.

4. Zabrania się wchodzenia na dachy wież oraz górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, szczególnie dotyczy to huśtawek, przeplotni, drabinek i dachów domków oraz wykonywanie z nich skoków.

5. Na terenie placu zabaw zabrania się:

a) niszczenia urządzeń,

b) zaśmiecania terenu,

c) wprowadzania psów i kotów,

d) jazdy na rowerach z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych,

e) wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów,

f) palenia tytoniu i rozpalania ognia,

g) postępowania zagrażającego bezpieczeństwu innych użytkowników,

h) spożywania napojów alkoholowych, przebywanie w stanie wskazującym na ich spożycie oraz przebywanie osób pod wpływem innych środków odurzających.

6. Nieprzestrzeganie regulaminu zagrożone jest karą grzywny w oparciu o Ustawę Kodeksu Wykroczeń.

7. Właściciel placu zabaw nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w wyniku niedostosowania się do przepisów porządkowych.

8. Cisza nocna na placu zabaw obowiązuje od godziny 22:00 do 6:00.

 

 Uchwała Nr LXIII/386/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24 sierpnia 2010 r.