logo swarzedzLOGO LAUREATA ORŁY ROZRYWKI 1 logo RATPP wariant2bip2

pdf logoPlan postępowań o udzielenie zamówień 2024

pdf logoPlan postępowań o udzielenie zamówień 2023

 

_________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o zamówieniu pod nazwą:

"Wymiana złoża filtracyjnego wraz z utylizacja w basenowych filtrach ciśnieniowych pływalni „Wodny Raj”, Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji w Swarzędzu ul. Kosynierów 1."

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: http://ezamowienia.gov.pl

Nr identyfikacyjny postępowania ocds-148610-8b0da2fb-025f-11ef-b81b-aebd110f5279

 

_________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o zamówieniu pod nazwą:

"Wykonanie instalacji Systemu Sygnalizacji Przeciwpożarowej w budynku hali sportowej w Swarzędzu, ul. Św. Marcin 1."

Ofertę należy przygotować za pomocą formularza udostępnionego na platformie e-zamówienia.

Nr identyfikacyjny postępowania ocds-148610-c8adc13d-e872-11ee-9c02-ce2b643d361d-

_________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o zamówieniu pod nazwą:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejących generatorów ozonu, destruktorów ozonu wraz z instalacją towarzyszącą na nowe, w pełni sprawne urządzenia na pływalni Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Kosynierów 1 w Swarzędzu.

Ofertę należy przygotować za pomocą formularza udostępnionego na platformie e-zamówienia.

Nr identyfikacyjny postępowania ocds-148610-1a7207d2-d146-11ed-9355-06954b8c6cb9 - za pomocą formularza na platformie ezamowienia.gov.pl.

 

_________________________________________________________________________________________

Archiwum:

OGŁOSZENIE NR 1/2022

Dyrektor Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2021, poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację, że zostanie przeznaczony pod wynajem na czas oznaczony do lat 3 lokal użytkowy:

1. Oznaczenie nieruchomości

Pod wynajem przeznaczone zostanie pomieszczenie użytkowe w budynku Pływalni Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji pobudowanym na nieruchomości zlokalizowanej w Swarzędzu przy ul. Kosynierów 1, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków pod nr działki 60, obręb Swarzędz o łącznej powierzchni 0,23 ha, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/0020042/3.

2.  Powierzchnia lokalu i opis lokalu

Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 20,4 m2 i składa się z dwóch pomieszczeń oraz przedsionka (odpowiednio 9,4 m2, 8,9 m2 i 2,1 m2). Lokal usytuowany jest na parterze budynku pływalni Wodny Raj w strefie odnowy biologicznej.

3. Przeznaczenie lokalu

Lokal przeznaczony jest pod działalność gabinetu masażu lub/i gabinetu kosmetycznego. Przyszły najemca będzie zobowiązany do przystosowania lokalu do swoich potrzeb na własny koszt. Wszelkie prace adaptacyjne muszą być uzgadniane z wynajmującym. Najemca będzie również zobowiązany do utrzymywania lokalu w czystości, wszelkie prace związane ze sprzątaniem będą leżały po stronie najemcy. Osoby zainteresowane złożeniem oferty powinny zapoznać się ze stanem technicznym lokalu.

4.  Okres najmu

Umowa najmu będzie obowiązywała na czas oznaczony (maksymalnie do 3 lat począwszy od dnia wskazanego w umowie).

5.  Minimalny miesięczny czynsz najmu za całą wynajmowaną powierzchnię

79,00 zł netto za 1 m² (powiększone o podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki). Czynsz obejmuje opłaty dotyczące utrzymania lokalu: opłata za energię elektryczną, ogrzewanie, wodę i odprowadzanie ścieków oraz wywóz odpadów. Zgodnie z Ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. 2019, poz. 1170 ze zm.) Najemca w związku z umową najmu będzie podatnikiem podatku od nieruchomości, który nie jest objęty stawką czynszu.

6.  Termin wnoszenia opłat

Czynsz płatny miesięcznie z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca na podstawie faktury VAT.

7.   Zasady aktualizacji opłat

Czynsz najmu będzie corocznie waloryzowany o wskaźnik równy wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym dokonuje się waloryzacji, wyliczony i ogłoszony przez Główny Urząd Statystyczny z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku.

8. Tryb zawarcia umowy

Tryb ofertowy bezprzetargowy: oferty najmu z podaniem oferowanego czynszu netto (nie niższego niż minimalny wskazany w ogłoszeniu) można składać do 19 sierpnia 2022 roku drogą elektroniczną na adres info@scsir.swarzedz.pl

Opublikowano w dniu 21 lipca 2022 roku  na okres 30 dni.

Ogłoszenie o zamówieniu pod nazwą

Wymiana podłogi sportowej w Hali Sportowej w Swarzędzu

Adres strony WWW postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/
Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf [135.8 kB]
SWZ_TP_wymiana podłogi sportowej.pdf [1.1 MB]
Zał. 1_formularz oferty.docx [118.8 kB]
Zał. 1a do formularza oferty.docx [111.2 kB]
Zał. 2_dokumentacja robót.zip [1.5 MB]
Zał. 2_przedmiar robót (kosztorys ślepy).pdf [64.6 kB]
Zał. 2_STWiOR.pdf [415.9 kB]
Zał. 3_wykaz robót budowlanych.docx [110.5 kB]
Zał. 4_wykaz osób.docx [110.7 kB]
Zał. 5_oświadczenie Wykonawcy.docx [110.5 kB]
Zał. 6_oświadczenie dla wykonawców wspólnie ubiegających.docx [111.3 kB]
Zał. 7_PPU.pdf [964.7 kB]
Zał. 7_PPU_karta gwarancyjna.docx [111.1 kB]


Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pod nazwą:

Usługa kompleksowego zabezpieczenia ratowniczego na pływalni

http://bip.swarzedz.pl/fileadmin/BIP/Przetargi/Przetargi_2022/2022_BZP_00071140_01/ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
http://bip.swarzedz.pl/fileadmin/BIP/Przetargi/Przetargi_2022/2022_BZP_00071140_01/SWZ.pdf
http://bip.swarzedz.pl/fileadmin/BIP/Przetargi/Przetargi_2022/2022_BZP_00071140_01/Zalaczniki.zip
http://bip.swarzedz.pl/fileadmin/BIP/Przetargi/Przetargi_2022/2022_BZP_00071140_01/miniPortal.pdf

http://bip.swarzedz.eu/index.php?id=437
http://bip.swarzedz.eu/fileadmin/BIP/Przetargi/Przetargi_2022/SCSiR/2022_BZP_00071140_01/2._informacja_o_kwocie_przeznaczonej_na_sfinansowanie_zamowienia.pdf
http://bip.swarzedz.eu/fileadmin/BIP/Przetargi/Przetargi_2022/SCSiR/2022_BZP_00071140_01/1._INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT.pdf

http://bip.swarzedz.eu/fileadmin/BIP/Przetargi/Przetargi_2022/SCSiR/2022_BZP_00071140_01/informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

 

OGŁOSZENIE NR 1/2022

Dyrektor Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2021, poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację,
że zostanie przeznaczony pod wynajem na czas oznaczony do lat 3 lokal użytkowy:

1.      Oznaczenie nieruchomości

Pod wynajem przeznaczone zostanie pomieszczenie użytkowe w budynku Pływalni Swarzędzkiego Centrum Sportu
i Rekreacji pobudowanym na nieruchomości zlokalizowanej w Swarzędzu przy ul. Kosynierów 1, oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków pod nr działki 60, obręb Swarzędz o łącznej powierzchni 0,23 ha, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr
PO2P/0020042/3.

2.      Powierzchnia lokalu i opis lokalu

Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 20,4 m2 i składa się z dwóch pomieszczeń oraz przedsionka (odpowiednio 9,4 m2, 8,9 m2 i 2,1 m2). Lokal usytuowany jest na parterze budynku pływalni Wodny Raj w strefie odnowy biologicznej.

3.      Przeznaczenie lokalu

Lokal przeznaczony jest pod działalność gabinetu masażu lub/i gabinetu kosmetycznego. Przyszły najemca będzie zobowiązany do przystosowania lokalu do swoich potrzeb na własny koszt. Wszelkie prace adaptacyjne muszą być uzgadniane z wynajmującym. Najemca będzie również zobowiązany do utrzymywania lokalu w czystości, wszelkie prace związane ze sprzątaniem będą leżały po stronie najemcy. Osoby zainteresowane złożeniem oferty powinny zapoznać się ze stanem technicznym lokalu.

4.      Okres najmu

Umowa najmu będzie obowiązywała na czas oznaczony (maksymalnie do 3 lat począwszy od dnia wskazanego
w umowie).

5.      Minimalny miesięczny czynsz najmu za całą wynajmowaną powierzchnię

79,00 zł netto za 1 m² (powiększone o podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki). Czynsz obejmuje opłaty dotyczące utrzymania lokalu: opłata za energię elektryczną, ogrzewanie, wodę i odprowadzanie ścieków oraz wywóz odpadów. Zgodnie z Ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. 2019, poz. 1170 ze zm.) Najemca w związku z umową najmu będzie podatnikiem podatku od nieruchomości, który nie jest objęty stawką czynszu.

6.      Termin wnoszenia opłat

Czynsz płatny miesięcznie z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca na podstawie faktury VAT.

7.      Zasady aktualizacji opłat

Czynsz najmu będzie corocznie waloryzowany o wskaźnik równy wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym dokonuje się waloryzacji, wyliczony i ogłoszony przez Główny Urząd Statystyczny z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku.

8.      Tryb zawarcia umowy

Tryb ofertowy bezprzetargowy: oferty najmu z podaniem oferowanego czynszu netto (nie niższego niż minimalny wskazany w ogłoszeniu) można składać do 19 sierpnia 2022 roku drogą elektroniczną na adres info@scsir.swarzedz.pl

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji w Swarzędzu w dniu 21 lipca 2022 roku  na okres 30 dni. Zdjęto dnia: ...........................

Kalendarz

« Maj 2024 »
Pn Wt Śr Czw Pt Sb Nie
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31