logo swarzedzLOGO LAUREATA ORŁY ROZRYWKI 1 logo RATPP wariant2bip2

Deklaracja dostępności Swarzędzkiego Centrum Sportu i RekreacjiSwarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.

Data publikacji strony internetowej: 22.11.2015

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22.11.2015

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • zdjęcia nie zawsze posiadają właściwe opisy wyjaśniające co pokazuje fotografia,
 • część odnośników otwierana jest w nowej stronie lub zakładce
 • kontrast pomiędzy tekstem lub grafiką może być niewystarczający
 • nawigacja za pomocą klawiatury może być utrudniona
 • brakuje swobody w poruszaniu się pomiędzy elementami strony
 • brak jednoznacznego opisu wszystkich linków
 • nie wszystkie podstrony posiadają właściwy język strony
 • kod HTML/CSS może zawierać błędy
 • nie wszystkie elementy interfejsu są właściwie opisane przez co ich funkcja może być niezrozumiała
 • w niektórych przeglądarkach internetowych może być problem z odczytaniem strony
 • strona nie jest w pełni dostosowana do wymagań dla osób niepełnosprawnych,


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny dnia 5 lutego 2021r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod nr. telefonu 61 65 09 520 lub na adres mailowy: marketing@scsir.swarzedz.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Pływalnia Wodny Raj

1.    Obiekt zlokalizowany jest przy ul. Kosynierów 1 w Swarzędzu.

2.    Do budynku jest jedno główne wejście z podjazdem dla osób na wózku.

3.    W budynku znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych, z możliwością dowozu na każde piętro.

4.    Na każdym piętrze znajduje się WC dla osób niepełnosprawnych.

5.    Na parkingu wyznaczone są dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych.

6.    Do budynku może wejść osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym, spełniając następujące warunki: wyposażenia psa w uprząż, posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego, zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

7.    W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

8.    Brak możliwości z korzystania z tłumacza języka migowego.

9.    Brak oznaczeń w alfabecie brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Scena plenerowa z budynkiem i sezonowym lodowiskiem

1.    Obiekt zlokalizowany jest przy ul. Kosynierów 1 w Swarzędzu.

2.    Na obiekt sceny plenerowej można wjechać wózkiem inwalidzkim.

3.    Do budynku jest jedno główne wejście bez progu i schodów.

4.    W budynku nie ma windy dla osób niepełnosprawnych.

5.    WC dla osób niepełnosprawnych znajduje się w osobnym wejściu do budynku.

6.    Na parkingu wyznaczone są dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych.

7.    Na obiekt i do budynku może wejść osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym, spełniając następujące warunki: wyposażenia psa w uprząż, posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego, zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

8.    W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

9.    Brak możliwości z korzystania z tłumacza języka migowego.

10.Brak oznaczeń w alfabecie brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Hala sportowa

1.    Obiekt zlokalizowany jest przy ul. św. Marcina 1 w Swarzędzu.

2.    Do budynku są dwa główne wejścia z podjazdem dla wózków inwalidzkich..

3.    W budynku nie ma windy dla osób niepełnosprawnych.

4.    WC dla osób niepełnosprawnych znajduje na zerowym poziomie hali sportowej.

5.    Na parkingu wyznaczone są dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych.

6.    Do budynku może wejść osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym, spełniając następujące warunki: wyposażenia psa w uprząż, posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego, zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

7.    W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

8.    Brak możliwości z korzystania z tłumacza języka migowego.

9.    Brak oznaczeń w alfabecie brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.Stadion miejski

1.    Obiekt zlokalizowany jest przy ul. św. Marcina 1 w Swarzędzu.

2.    Budynek przy trybunach posiada dwa wejścia.

3.    Na obiekt można wjechać wózkiem inwalidzkim.

4.    Przy trybunach zamontowano schodołaz dla wózków inwalidzkich.

5.    WC dla osób niepełnosprawnych znajduje w budynku przy trybunach..

6.    Na parkingu wyznaczone są dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych.

7.    Na obiekt i do budynku może wejść osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym, spełniając następujące warunki: wyposażenia psa w uprząż, posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego, zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

8.    W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

9.    Brak możliwości z korzystania z tłumacza języka migowego.

10. Brak oznaczeń w alfabecie brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

W budynku Pływalni Wodny Raj na poziomie zerowym, znajduje się Biuro Obsługi Klienta.

Możliwość kontaktu za pomocą telefonu 61-65-09-520, 500 169 118 lub drogą mailową: marketing@scsir.swarzedz.pl.